Chinese Virtuoso Instrumental Music.

Chinese Virtuoso Instrumental Music. [CD]

Rhymoi Records  ©2010Performers: Cai Yun Wang (Jinghu), Chang Jing (Guzheng), Chao Gao (Percussion), Deng Jiandong (Erhu), Du Cong (Dizi), Fei Song (Erhu), Li Congnong (Percussion), Li Li (Harp), Li Ma (Percussion), Liu Gang (Percussion), Liu Li (Harp), Liu Man (Cello), Liu Zhuang (Double Bass), Long Bai (Percussion), Shuang Wang (Double Bass), Wang Jianhua (Percussion), Wang Shuai (Percussion), Xu Cheng (Cello), Yan Liu (Cello), Yan Yan Liu (Cello), Yao Gao (Percussion), Yin Xuan Liu (Dulcimer), Yu Lian Xu (Cello), Zhang Qiang (Pipa), Zhang Qiang (Pipa), Zhao Jiazhen (Guoqin).

1 sound disc
Edition Number: RMOI 1019-2
Distributor Number: RMOI1019
UPC: 9787880933697

Chinese Virtuoso Instrumental Music.

Price: $14.98
Usually ships in 2 to 3 weeks.

Loading...